Äldreomsorgen och digitala tvillingar

– en möjlighet?

Med ett ökat antal äldre och allt större kostnader står äldreomsorgen inför stora framtida utmaningar. Organisationerna Effektiv Styrning och Digital Tvilling utforskar under 2021 möjligheterna digitala tvillingar skulle kunna skapa för vård och äldreomsorg.  

Sverige har ett behov av en väl fungerande äldreomsorg. Idag är det ca 193 000 personer som är 80 år eller äldre som har någon form av stöd. Kommunernas kostnad för detta uppgår totalt till ca 130 miljarder kr. Fram till 2030 beräknas gruppen 80 eller äldre öka med ca 50 procent.1 2 Samtidigt saknas ett tydligt gemensamt grepp kring äldreomsorgen då det är många aktörers samverkan som skapar kvalitet för den äldre. Ansvar som är delat mellan kommuner, regioner och privata aktörer där den äldre antar roller som kund, brukare, anhörig, patient eller medborgare beroende på vilken aktör den möter. Den äldre är dock den samma i alla dessa möten.  

Effektiv Stryrning och Digital Tvilling undersöker nu intresset bland olika aktörer för flera relaterade frågor:

Skulle det vara möjligt att få en bättre förståelse för det komplexa systemet som äldreomsorgen faktiskt är? Ett exempel på teknik som varit användbar i andra komplexa samhällsystem såsom transport är att representera systemet med en digital representation av verkligheten, exempelvis genom en digital tvilling. Skulle något liknande vara möjligt inom äldreomsorgen? Vilka aktörer skulle behöva bidra? Vad skulle krävas?  

Om systemet äldreomsorg 

Äldreomsorgen kännetecknas av att det är många olika aktörer som var och en bidrar med sin särskilda kompetens inom ett begränsat område. En äldre som bor kvar hemma kan behöva ha kontakt med bland annat biståndshandläggare, hemtjänst (eventuellt uppdelat på dagpersonal, larmpersonal, matbud, städtjänst och nattpersonal), arbetsterapeut, sjukgymnast, vårdcentral, hemsjukvård, sjukhus, färdtjänst och bostadsanpassning. 

–  I teorin ska delarna samverka mot ett gemensamt syfte; den äldres välbefinnande. I praktiken sker det dock ofta uppdelat utifrån varje aktörs begränsade    ansvarsområde, där varje aktör försöker optimera sin del säger Helene Ersson på Effektiv Styrning.

Men systemet som helhet blir inte automatiskt väl fungerande när varje del optimeras. Det som uppstår är glapp mellan delarna, onödigt arbete och en äldre som träffar många olika människor och som förväntas förklara för alla vad som behövs om och om igen. 

Med en systemsyn som försöker se hela systemet och hur delarna kan samverka finns stora möjligheter att åstadkomma en bättre äldreomsorg där den äldre mår bättre samtidigt som kostnaderna kan minska.  

Om digitala tvillingar 

Digitala tvillingar har beskrivits som speglingar som har förmågan att koppla samman den fysiska världen med en digital motsvarighet. 5 Den digitala tvillingen kan därmed användas för att sömlöst skifta mellan att visualisera olika typer av flöden och situationer i realtid, simulera en framtid eller återblicka historiska händelser, beroende på vilka data man väljer att representera i den digitala tvillingen. Digitala tvillingar anses har stor potential för framtiden smarta städer, samtidigt som många utmaningar återstår att lösa för att realisera denna potential 

Digital Tvilling har erfarenhet att arbeta över organisatoriska gränser med många aktörer. Denna typ av plattformar är väl lämpad för innovation med många aktörer och möjliggör för ett brett spektrum av intressenter att kunna bidra med sina behov samt tillgängliggöra data.  Genom att skapa en digital representation som är överensstämmande med verkligheten kan verkligheten bättre förstås, bättre beslut kan fattas och kunskap skapas. 

– Vi tror att äldreomsorgen är ett område där digitala tvillingar kan skapa mycket förståelse för hur verksamheten faktiskt ser ut, säger Niklas Post på Digital Tvilling. 

Intresserad av frågan? 

Digital Tvilling (www.digitaltvilling.se) och Effektiv Styrning (www.effektivstyrning.se) har för avsikt att fortsätta att utforska ovan frågeställningar under 2021Vi har dialog med representanter från Östhammars kommun, Region Uppsala med flera men är intresserade av mer samverkan. Är du intresserad av att få veta mer och ge ditt perspektiv på området? Kontakta oss!

Niklas Post, Digital Tvilling

Filis Åsblom, Digital Tvilling 

Helene Ersson, Effektiv styrning

Lennart Wittberg, Effektiv styrning

Siv Liedholm, Effektiv styrning