Åsa Swan

Åsa Swan är konsult i verksamhetsutveckling samt samtalsterapeut. Åsa är utbildad sjuksköterska och har en bakgrund som enhetschef. Hon har mer än 20 års erfarenhet som verksamhetsutvecklare och internkonsult i Sundsvalls kommun.

Åsas roll i kommunens förändringsarbeten har varit att planera, driva och stödja processer med systemsyn som utgångspunkt. Det mest omfattande och kända förändringsarbetet, ”Skönsmomodellen”, är ett arbete i äldreomsorgen som inneburit involvering av samtliga yrkeskategorier och förändring av de organisatoriska förutsättningarna på alla nivåer. Med medborgarens perspektiv och tillitsbaserad styrning och ledning som utgångspunkt har goda effekter uppnåtts.

Parallellt med arbetet i kommunen har Åsa sedan 2008 arbetat med samtalsbehandling i det egna företaget Samtalsbyrån. Från och med januari 2022 har hon helt gått över till egen verksamhet med inriktning verksamhetsutveckling och samtalsbehandling. Åsas drivkraft ligger i förändring i styrning och ledning av offentlig sektor, med fokus på stöd till ledare som vill utvecklas och förändra.

Kontaktuppgifter:

Mail: asa.swan@effektivstyrning.se

Mobil: 070-543 12 13