Att styra med systemsyn i kommuner

En kurs för ledare i kommunal verksamhet om hur man genom systemsyn kan få en bättre verksamhet och uppfylla kraven på god ekonomisk hushållning

  • Det går att styra och förändra verksamheten så att den blir både bättre och billigare.
  • Systemsyn handlar om att acceptera den komplexitet som finns och utgå från hur verksamheten och organisationen faktiskt fungerar.
  • Allt fler organisationer börjar intressera sig för systemtänkande eftersom det blir nödvändigt när verkligheten blir allt mer komplex samtidigt som kraven blir allt fler och större. Hur tänker ni?

Kommuners verksamhet är omfattande och komplex. Kraven ökar och det är en ständig kamp att få ekonomin att gå ihop. Det kommunala självstyret ifrågasätts och kringskärs. Pandemin har satt fokus på områden som kan behöva utvecklas.

En styrning som utgår från tankarna i New Public Management har inte visat sig fungera. En omfattande administration och kontroll samt ett ensidigt fokus på intern effektivitet har lett fram till prestationsdrivna verksamheter som har hög produktivitet men där nyttan för medborgare och företag inte alltid når önskade nivåer.

Syftet med kursen är att peka på alternativ och möjligheter till dagens styrning med rötter i New Public Management. Det handlar om mycket mer än om tillitsbaserad styrning. Det handlar om att se och förstå den komplexitet som finns och att styra mot systemeffektivitet snarare än mot organisationseffektivitet.

Genom att utgå från vad som faktiskt kännetecknar offentlig sektor och tillämpa en systemsyn kan styrningen utvecklas till att bättre bidra till väl fungerande offentliga tjänster som utförs värdigt, respektfullt och kostnadseffektivt.

Målet med kursen är att deltagarna ska få en bättre förståelse av styrningens möjligheter och begränsningar, i den kommunala kontexten. Vi går igenom hur man kan se på, och hantera, komplexitet och variation. Vi pratar om kvalitet från kundens perspektiv och hur det kan leda till totalt sett lägre kostnader.

Vi går igenom hur man kan styra i praktiken och vilka förutsättningar som behöver vara på plats för att uppnå en effektiv verksamhet vilket berör bland annat styrmodeller, förändringsledning och lärande organisationer. Efter kursen kommer ni vara bättre rustade för att utveckla en styrning som är ändamålsenlig för er verksamhet.

Det som gör denna kurs till den enda i sitt slag är att den utgår från en systemsyn och har erfarna lärare som är praktiker med djup kunskap om offentlig sektor inklusive kommunsektorn och som samtidigt är väl förankrade i forskningen. Kursen bygger på hur det ser ut i verkligheten och inte på teoretiska modeller om hur det borde se ut. Detta gör att du får en god teoretisk kunskap som är praktiskt användbar.

Kursens innehåll

  • Bakgrund till dagens styrning
  • Styrning av komplexa verksamheter
  • Synen på kvalitet och variation
  • Om att gå från delar till helhet och att gå från organisation till system
  • Praktiska tips och vikten av att vara pragmatisk
  • Praktikfall om äldreomsorgen

Vi varvar teoretiska genomgångar med diskussionsfrågor och övningar. Men eftersom detta rör sig om en anpassad kurs kan vi förändra upplägget efter era önskemål.

Kursledare är Lennart Wittberg,  Siv Liedholm  och Helene Ersson

Målgrupp
Ledningsgrupper, politiker och andra inom kommunsektorn som vill lära sig mer om styrning med systemsyn och hur detta kan leda till bättre och billigare verksamhet.

Tid och plats
Kursen omfattar 2+1 dagar. Första tillfället är på två sammanhängande dagar och det andra tillfället bör idealt vara 3–6 veckor senare. Kursen hålls digitalt eller i lokaler som ni ordnar. Vi kommer överens om tidpunkt och tider för kursdagarna. Inför kursen har vi avstämningsmöten om vilka delar som ni är mest intresserade av och era övriga önskemål.

Kostnad: 195 000 kr exkl moms (13 000 kr/person vid 15 deltagare) Eventuella kostnader för resor och logi för kursledarna tillkommer

Kursdokumentation: Vi använder en digital lärplattform för kursen där all kursdokumentation kommer finnas tillgänglig.

Frågor om kursen: Kontakta Lennart Wittberg, lennart.wittberg@effektivstyrning.se eller Siv Liedholm, siv.liedholm@effektivstyrning.se

Ladda ner kursbeskrivningen: Styra med systemsyn i kommuner