Chefsutbildning med utgångspunkt från systemsyn

Under 2021 fick vi uppdraget att genomföra en chefsutbildning för ca 80 chefer inom området  ”Chefsutveckling – Ledarskap för välfärdens nya förutsättningar” i en kommun. Utgångspunkten var systemsyn och den nya styrmodell som kommunen arbetat fram. Styrmodellen bygger på ett antal bärande principer som helhetssyn och att värden ska skapas för kommunens medborgare, företag och besökare.

Utbildningen syftade till att få en fördjupad kunskap om systemteori, arbetsplatskultur och förändringsledning samt en ökad förståelse för vad det innebär i praktiken. Utbildningen genomfördes i tre block (en halv dag per block) och varvade teoribildning med praktiska moment och case. Partners i Effektiv styrning har både före och efter utbildningen stöttat kommunen i olika projekt, utredningar och analyser utifrån en systemsyn. Därför fick utbildningen en extra god effekt. Ett exempel beskrivs i artikeln Nr 71 Nar syftet far styra nov 2022

Det samlade betyget för chefsutbildningen blev 4,2 på en 5-gradig skala.