Johan Quist, Centrum för tjänsteforskning, Karlstads universitet

Johan Quist är till vardags forskare vid Centrum för tjänsteforskning – CTF, Karlstads universitet. Johans primära forskningsintresse är mötet mellan medborgare och offentlig sektor. Intresset kan ta sig olika uttryck. I slutet av 2018 avslutades forskningsprojektet ”Tillitslabbet” som drevs i samverkan med Försäkringskassan och resulterade i boken ”Fri som en fågel”. Sedan hösten 2018  är Johan en av forskningsledarna inom Tillitsdelegationen. De senaste årens forskning om samverkan, styrning och nya former för möten mellan medborgare och förvaltning har också inneburit flera studieresor till länder som Australien och Kanada.

Johan är övertygad om att forskning bäst bedrivs nära den studerade praktiken och har under många år arbetat med både nätverksbyggande mellan myndigheter (se www.akademin.kau.se) och utbildning av statliga chefer. Under perioden 2002-2008 drev Johan utvecklingsprogrammet Kvalitetsledning i staten tillsammans med Lars Stigendal. Vid sidan om forskningen är han också anlitad som utredare och författare av underlagsrapporter i samband med statliga utredningar och regeringsuppdrag. Bland annat har Johan på uppdrag av Statskontoret bidragit i samband med utvärderingen av Försäkringskassans förändringsarbete och på uppdrag av Regeringskansliet studerat samverkan mellan arbetsmarknads- och välfärdsförvaltningar i de nordiska länderna.

Kontaktuppgifter:
E-post: Johan.quist@me.com
Mobil: 070 – 561 84 64