Projektutvärdering utifrån systemsyn

Under 2022 fick vi i uppdrag att göra en projektutvärdering av ett flerårigt projekt som handlade om att skapa ett nytt museum. Uppdragsgivaren önskade att vi skulle belysa hur projektet genomförts och uppmärksamma viktiga lärdomar som går att ta med sig till kommande projekt.

Vi tog oss an uppdraget utifrån en systemsyn vilket innebar att vi utgick från syftet med projektet och vilka effekter projektet skulle bidra till. Uppdraget genomfördes genom dokumentstudier och intervjuer med personer som gav sitt perspektiv på genomförandet av projektet. En intressant iakttagelse var att dokumentstudierna gav en bild av projektet medan intervjuerna gav en annan bild. Det visade sig att den projektmodell som använts hade styrt hur projektet dokumenterades på ett sätt som inte återspeglade vad som hänt i verkligheten.

Slutrapporten blev mycket uppskattad för att den var rak och tydlig.  Ett citat från det avslutande mötet: ”Rapporten har gett mig en fördjupad förståelse om projektet och om myndigheten som helhet. Grattis till alla inblandade. Rapporten hjälper oss att lära.”

Kontakta  Lennart Wittberg eller Siv Liedholm för mer information.