Strategisk styrning  – en kurs för ledningsgrupper

  • Upplever ni konflikter mellan olika styrsignaler och att verksamheten är svårstyrd?
  • Funderar ni på varför det är så och på vilka nya tankar och perspektiv som behövs när de gamla styrmodellerna inte längre fungerar?
  • Är ni nyfikna på hur en styrning av komplexa system kan se ut i praktiken, en styrning som omfattar tillit och som har stöd i forskningen?

Dagens styrning fungerar inte särskilt väl vilket har lett fram till en diskussion om tillitsbaserad styrning och också en trend mot att arbeta mera agilt. Men kommer de nya trenderna att kunna lösa problemen? Offentlig verksamhet är komplex och offentliga organisationer är komplexa. Denna komplexitet behöver förstås för att det ska vara möjligt att utforma en effektiv styrning.

Syftet med kursen är bidra med kunskaper och insikter, väl förankrade i forskning och beprövade erfarenheter, som ger chefer bättre möjligheter att kunna påverka sina verksamheter att uppnå önskade resultat.

Genom att utgå från vad som faktiskt kännetecknar offentlig sektor och tillämpa en systemsyn kan styrningen utvecklas till att bättre bidra till väl fungerande offentliga tjänster som utförs värdigt, respektfullt och kostnadseffektivt.

Målet med kursen är att ni som ledningsgrupp ska få en ökad förståelse för styrningens möjligheter och begränsningar och hur man kan styra komplexa verksamheter. Ni får lära er mer om den historiska utvecklingen av styrningen inom offentlig sektor inklusive vad som lett fram till diskussioner om tillitsbaserad styrning och agila arbetssätt.

Vi går igenom hur man kan styra i praktiken och vilka förutsättningar som behöver vara på plats för att uppnå en effektiv verksamhet vilket berör bland annat styrmodeller, förändringsledning och lärande organisationer. Detta leder sammantaget till att ni lättare kan se vad som händer i er organisation och föra en dialog utifrån en gemensam syn på styrning. Efter kursen kommer ni vara bättre rustade för att utveckla en styrning som är ändamålsenlig för er verksamhet. Ni kommer också lättare kunna se skillnad på seriösa styrformer och snygga men innehållslösa managementrender.

Det som gör denna kurs till den enda i sitt slag är att den utgår från en systemsyn och har erfarna lärare som är praktiker med djup kunskap om offentlig sektor och som samtidigt är väl förankrade i forskningen. Kursen bygger på hur det ser ut i verkligheten och inte på teoretiska modeller om hur det borde se ut. Detta gör att du får en god teoretisk kunskap som är praktiskt användbar.

Kursens innehåll

  • Historik och förståelse kring hur dagens styrning har kommit till
  • Styrning av komplexa verksamheter
  • Förstå och påverka organisationen utifrån systemsyn
  • Visioner och värderingar, från floskler till vägvisare
  • Synen på kunskap och lärande organisationer

Vi varvar teoretiska genomgångar med diskussionsfrågor och dilemmaövningar.

Målgrupp
Ledningsgrupper inom offentlig sektor som vill förändra sitt sätt att leda och styra för att få bättre resultat. Vi vet av erfarenhet att det finns ett stort värde i att hela ledningsgruppen går samma utbildning och får möjlighet att diskutera sin verksamhet från sitt perspektiv.

Tid och plats: Kursen omfattar 2 dagar samt en halv dags uppföljning. Ni ordnar med en lämplig lokal och vi kommer överens om tidpunkt och tider för kursdagarna. Inför kursen har vi avstämningsmöten om vilka delar som är speciellt viktiga för er att lägga tid på.

Kostnad: 175 000 kr ex.moms. (14 580 kr/person vid 12 deltagare)
Resor för kursledarna tillkommer.

Läs mer om kursledarna:

Lennart Wittberg och Siv Liedholm

Ladda ner kursbeskrivning: Strategisk styrning