Övergripande systemanalys

Många talar idag om systemtänkande och systemsyn. Men kan det egentligen göra någon skillnad i er verksamhet? Hur skulle det gå till? Vad kan vinsterna vara?

Syftet med systemanalysen är att på en övergripande nivå skapa förståelse för er verksamhet som ett system och synliggöra potentialen till förbättringar. Målet är att ge er konkreta förslag och rekommendationer på vad ni skulle kunna gå vidare med.

Systemanalysen blir på så sätt ett utmärkt underlag för att skapa en gemensam förståelse i organisationen för det system ni verkar i och för vilka strategiska vägval som behöver göras för att kunna förbättra verksamheten. Systemanalysen kan också med fördel användas som utbildningsmaterial i en anpassad kurs om ledning och styrning av system.

I en systemanalys samlar vi in underlag via dokument, statistik och intervjuer som vi sedan sammanställer i en rapport som ger en bild av hur systemet fungerar. Vi talar om vad vi hittat och hur vi ser på möjligheterna att bedriva en betydligt bättre verksamhet. Det vi gör kan liknas vid att hålla upp en spegel framför organisationen. Ni får syn på er själva och kommer att få nya insikter och se nya saker. Vårt sätt att göra systemanalys är helt unikt eftersom alla blir olika (därför att verksamheter, förutsättningar och behov är olika) och att vi alltid både zoomar in och zoomar ut på systemet för att se mönster och tendenser. Vi följer inte en given mall utan anpassar analysen efter förutsättningarna, men sådant som alltid omfattas är att titta närmare på syfte, strukturer och kultur.

Ni avgör sedan om och hur ni vill gå vidare. Våra rekommendationer handlar om er verksamhet, inte om att sälja in ytterligare tjänster (att vi sedan kan hjälpa till vid en eventuell fortsättning är en helt fristående fråga).

Det vi erbjuder är följande:

 • Vi analyserar styrande dokument som ni förser oss med
 • Vi analyserar den uppföljningsinformation och data om verksamheten som ni vill dela med er av
 • Vi genomför 5-8 intervjuer med nyckelpersoner som ni väljer ut
 • Vi sammanställer våra iakttagelser i en rapport som beskriver:
  • Hur systemet fungerar utifrån den valda avgränsningen
  • Hävstänger till förbättringar och möjliga vinster
  • Tänkbara åtgärder på kort och lång sikt
  • Övriga iakttagelser
 • Vi håller en presentation för er och resonerar om vad vi set

Effektiv styrning består av ett nätverk av seniora konsulter som alla har god erfarenhet av offentlig sektor och som är väl förankrade i forskningen om styrning av komplex offentlig tjänsteverksamhet. Det innebär att vi har en god förmåga att förstå ert sammanhang och applicera tankemodeller som bygger på systemsyn till er organisations unika förusättningar. Det gör oss helt unika på marknaden.

Praktiska upplysningar

Tid och plats: Systemanalysen genomförs på distans via digital kommunikation (Skype, Teams eller Zoom).

Vi gör upp en plan för arbetet tillsammans med er. Genomförandetiden beror mycket på tillgång till information och intervjupersoner men räkna med att en systemanalys kan göras på 4-6 veckor.

Pris: Fast pris 100 000 kr exkl moms. Fakturering i efterskott. Betalningsvillkor: 30 dagar netto. Om antalet intervjuer behöver utökas påverkas priset.

Kontakta oss gärna så kan vi berätta mer.

Siv Liedholm, siv.liedholm@effektivstyrning.se.

Lennart Wittberg, lennart.wittberg@effektivstyrning.se

Välkommen att höra av dig!