Lars Stigendal skriver i månadens tankar om styning om

Om resurser och ansvar i offentlig sektor

Vi har tidigare i Tankar om styrning tagit upp såväl frågan om hur resurserna används i offentlig sektor, som den fragmentering som den svenska förvaltningsmodellen medför och som i sin tur medför att det är svårt att ställa någon till ansvar.  (Bland annat i Tankar om styrning nr 36 september och nr 37 oktober 2019 samt nr 40 januari 2020). Ansvar och resursanvändning hänger självfallet samman. Här kommer dock frågan om ansvar att fokuseras.

Frågan om ansvar är komplex och hur den bör hanteras beror på vilket perspektiv man anlägger. Det är skillnad på ansvar på samhällsnivå respektive på myndighetsnivå.

Nr 42 Mars 2020 Om resurser och ansvar i offentlig sektor