Vår syn på effektivitet

”Vår syn på effektivitet” är ett White Paper där vi ger vår syn på vad effektivitet handlar om utifrån en systemsyn. Vår ambition är att både nyansera och fördjupa diskussionen om effektivitet i offentlig sektor. Enkla mått och mätetal kan inte ge en rättvisande bild över den komplexitet offentlig sektor har att hantera. Vi behöver lämna den förenklade synen på effektivitet  som organisationseffektivitet innebär till en mer heltäckande förståelse av effektivitet i hela verksamhetssystem.

Vi försöker även reda ut skillnaden mellan effektivitet och kvalitet i komplex verksamhet. Skillnaden är inte helt tydlig, och kan inte vara det heller, även om båda begreppen fyller en funktion.

Vår syn på effektivitet 27 maj 2024

Syftet med dokumentet är både att sprida kunskap och att stimulera till fortsatt diskussion och utveckling. Vi tar gärna emot dina synpunkter och kommentarer.

Hör av dig till oss!