Vår syn på effektivitet

”Vår syn på effektivitet” är ett White Paper där vi ger vår syn på vad effektivitet handlar om utifrån en systemsyn. Vår ambition är att både nyansera och fördjupa diskussionen om effektivitet i offentlig sektor. Enkla mått och mätetal kan inte ge en rättvisande bild över den komplexitet offentlig sektor har att hantera. Vi behöver gå från en förenklad idé om organisationseffektivitet till en mer heltäckande förståelse av systemeffektivitet.

Vår syn på effektivitet

Syftet med dokumentet är både att sprida kunskap och att stimulera till fortsatt diskussion och utveckling. Vi tar gärna emot dina synpunkter och kommentarer.

Hör av dig till oss!